banner left 1 banner left 2
Cẩm nang

Hệ Thống Chợ

25/12/2018

1. Mua

Tốn KNB để mua ở chợ.
Lưu ý: tiêu phí ở Chợ không nhận được EXP Võ Tôn, cũng không tính vào hoạt động tiêu phí.

2. Treo bán

Chỉ có thể treo bán vật phẩm không khóa. Mệnh giá tối thiểu là 2 KNB.


Nếu có khóa an toàn thì phải mở khóa thì mới có thể treo bán.

Lưu ý:

+ Cấp 50 và đạt Võ Tôn 1 thì mới có thể thực hiện treo bán vật phẩm.

+ Khi treo bán có tính thuế giao dịch Chợ.