banner left 1 banner left 2
Tin tức

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG – PHÓ BẢN CÁ NHÂN

20/11/2018

Thần Vực Tiến Hóa : mỗi ngày 2 lượt, vượt ải phó bản từ dễ đến khó. Phần thưởng nhận được là điểm kinh nghiệm, đá cường hóa, thủy tinh tiến hóa. Có thể càn quét.


Trân Bảo Thánh Cảnh : Người chơi thực hiện quay thưởng trước khi tham gia diệt boss; chỉ được lựa chọn khiêu chiến một trong hai loại boss là dễ hoặc khó. Tiêu diệt loại boss nào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng đã quay trước đó. Mỗi ngày 2 lần, có thể càn quét.


Kho Báu Thần Cách : mỗi ngày 2 lượt, vượt ải phó bản từ dễ đến khó. Phần thưởng nhận được là điểm kinh nghiệm, rương thần cách và tinh hoa thần cách. Có thể tiến hành tìm lại và càn quét khi đã vượt ải thành công.

Hồn Cốt Tiên Điện : mỗi ngày 2 lượt, vượt ải phó bản từ dễ đến khó. Phần thưởng nhận đươc là kết tinh tôi cốt, trang bị hồn cốt. Vượt ải thành công có thể tiến hành càn quét.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !