banner left 1 banner left 2
Cẩm nang

Đặc Quyền Võ Tôn

25/12/2018

 

VÕ TÔN 1
 


Nhận danh hiệu Thanh Đồng Võ Tôn + 2103 Lực Chiến, tăng 30% kinh nghiệm diệt quái, phi hành vô hạn cùng với nhiều đặc quyền và phần quà hấp dẫn khác.


VÕ TÔN 2

 


Nhận 2 Quy Linh Chi Môi, 1 Khinh Linh Ma Vũ, số lần mua PB cá nhân +1, mở Shop Đặc Quyền, miễn phí vào Boss Vực Sâu tầng 2 cùng các đặc quyền và các phần quà khác.

VÕ TÔN 3

 

Nhận kiểu tóc Thiên Ti Nhiễu, miễn phí vào Boss Vực Sâu tầng 3, EXP tách trang bị +50% cùng nhiều phần quà và đặc quyền khác.
 

VÕ TÔN 4
 

Nhận Thiên Nhạc Chi Môi, số lần mua PB Cá Nhân +1, số lần mua Ẩn Long Động +5 cùng nhiều đặc quyền và các phần quà khác.
 

VÕ TÔN 5
 

Nhận trang phục Thiên Mặc Vạn Vận +14946 Lực Chiến, vé tầm bảo Cực Phẩm 10 lần, miễn phí vào Boss Vực Sâu tầng 3, thưởng điểm danh X3 và nhiều phần quà, đặc quyền khác.
 

VÕ TÔN 6
 

Nhận ảo hóa tọa kỵ Gấu Mèo, Chúc Phúc Pháp Châu, số lần mua Trân Bảo Thánh Cảnh +2, số lần mua Ẩn Long Động +7 và nhiều phần quà, đặc quyền khác.

 

VÕ TÔN 7
 

Nhận danh hiệu Hoàng Kim Võ Tôn + 5554 lực chiến, Bách Chiến Chi Hồn, miễn phí vào Boss Vực Sâu tầng 5, mở thêm lỗ đá và nhiều phần quà, đặc quyền khác.
 

VÕ TÔN 8
 

Nhận Binh Hành Pháp Châu, Đá đỏ level 5, số lần mua tiến hóa Thần Vực +3, số lần mua Trân Bảo Thánh Cảnh +3, số lần mua Hồn Cốt Tiên Điện +2, số lần mua Ẩn Long Động+9, miễn phí vào Boss Vực Sâu tầng 6, số lần mua khiêu chiến Vấn Đỉnh Thương Khung +15 và nhiều phần quà, đặc quyền khác.

 

VÕ TÔN 9
 

Nhận danh hiệu Thôi Xán Võ Tôn + 7911 lực chiến, tinh phách ngoại quan Ngự Linh Tuyết Mi, tinh phách ngoại quan Ngự Sức Mị Cô Cầm, miễn phí vào Boss Vực Sâu tầng 7, điểm danh ngày thưởng x4 và nhiều phần quà, đặc quyền khác.
 

VÕ TÔN 10
 

Nhận khung chat Làn Sóng Biếc +7969 lực chiến, Nghịch Lân Chi Hồn, Mai Mối, số lần mua tiến hóa Thần Vực +4, số lần mua Ẩn Long Động +11, miễn phí vào boss Vực Sâu tầng 8, và nhiều phần quà, đặc quyền khác.

 

VÕ TÔN 11
 

Nhận vé Tầm Bảo Mệnh Cách 10 lần, Hi Vọng Ma Vũ, số lần mua Hồn Cốt Tiên Điện +3, miễn phí vào Boss Vực Sâu tầng 9 và nhiều phần quà, đặc quyền khác.
 

VÕ TÔN 12
 

Nhận danh hiệu Tuyệt Thế Võ Tôn +10555 lực chiến,  khung avatar Khổng Tước Linh + 7969 lực chiến, số lần mua tiến hóa Thần Vực +5, số lần mua Ẩn Long Động +13, miễn phí vào boss Vực Sâu tầng 10 và nhiều phần quà, đặc quyền khác.

 

VÕ TÔN 13
 

Nhận khung loa Chiến Tôn lsv Họa Thiền Thính Vũ +7969 lực chiến, Thiên Nhạc Chi Môi, exp diệt quái +35% và nhiều phần quà, đặc quyền khác.
 

VÕ TÔN 14
 

Nhận ảo hóa vô song Phật Nộ +17865, Binh Hành Pháp Châu, số lần mua tiến hóa Thần Vực +6, số lần mua Ẩn Long  Động +15 và nhiều phần quà, đặc quyền khác.


 

VÕ TÔN 15
 

Nhận  danh hiệu Vô Cực Võ Tôn +13178, tinh phách ngoại quan Tọa Kỵ Long Đằng, exp diệt quái +40% và nhiều phần quà, đặc quyền khác.